Een integrale benadering nodig

2 minuten

Systeemintegratie 

Een van de acht programmalijnen van Circular Plastics NL (CPNL) is gericht op systeemintegratie & ontwerp. Het doel is het bij elkaar brengen van stakeholders om tot een integrale benadering te komen om in 2030 50% van de plasticsketen in Nederland circulair te krijgen, uitgaande van het ontwerp en ontwikkeling van plastic materialen. Hierbij worden actuele thema’s gemonitord en verschillende knelpunten en kansen in kaart gebracht en waar nodig onderzoek gedaan.

CPNL richt zich op het circulair maken van de grootste polymeer-gebaseerde materiaalstromen. Deze worden gebruikt in verpakkingen, bouw, vervoer, elektronica, land- en tuinbouw, consumentengoederen en textiel. De grootste uitdaging om van een lineaire waardeketen (van productie naar afval) naar een circulaire waardeketen te komen is het betrekken van alle partijen in de keten. Met het uitwerken van actuele thema’s naar modellen voor alle gebruikers en afnemers wordt samenwerken om de waardeketens te sluiten efficiënter: van producent, verpakker, brand owner, afvalinzamelaar tot recycler.

Middels een studie naar scenario’s en toepasbare modellen kan richting gegeven worden aan de circulaire plastictransitie en zorgen voor de juiste investeringen in innovatie. De eerste stap voor het starten en uitwerken van een scoping studie is op 11 oktober gezet.

Susanne Waaijers – Van der Loop programma manager voor ‘systeemintegratie’ bij Circular Plastics NL

Susanne Waaijers is aangesteld als programma-manager voor het onderdeel Systeemintegratie van deze CPNL-programmalijn. Zij zorgt voor de inhoudelijke invulling van dit programmaonderdeel. Hierbij zal gekeken worden welke innovaties in de andere programmalijnen noodzakelijk zijn om het onderscheidend vermogen van de industrie te versterken. Ook de kwaliteit en snelheid van innovatie is daarbij van belang om de dwarsverbanden tussen de verschillende schakels in de keten en hun oplossingsvermogen te modelleren.

Susanne: “CPNL biedt een kans om als Nederland bij te dragen aan de grote maatschappelijke veranderingen die nodig zijn om veilige en duurzame plastics te maken en (her)gebruiken. Een van de grootste uitdagingen van het moment is om als wereldbevolking gezond en duurzaam te leven binnen de planetaire grenzen. Plastics kunnen hierbij helpen en plastics kunnen hier ook afbraak aan doen. De huidige plastics economie is niet duurzaam en dit moet en kan anders. Ik zet mij in voor interdisciplinaire samenwerkingen, zodat we gezamenlijk de positieve impact van plastics kunnen versterken en negatieve effecten kunnen voorkomen en verminderen.”

Marc Spekreijse, algemeen directeur Circular Plastics NL, over Susanne: “CPNL heeft met Susanne als programma manager voor systeemintegratie een bedreven collega aangesteld. Met haar expertise op het gebied van de effecten van chemicaliën op het milieu zal zij het team versterken. Haar achtergrond als chemicus en ervaring in internationale en nationale samenwerkingen met betrekking tot kunststoffen stellen haar in staat om ons te ondersteunen bij het aanpakken van de onderlinge verbanden en de uitdagingen en mogelijkheden waarmee we te maken hebben. Susanne zal nauw samenwerken met Roland ten Klooster, die zich bezighoudt met het onderderwerp ‘ontwerp’.”

Over Susanne Waaijers

Dr. Susanne Waaijers-van der Loop onderzoekt effecten van chemicaliën op hun omgeving. Ze is gepromoveerd in milieuchemie en ecotoxicologie en ze heeft gewerkt aan nationale en internationale projecten zoals recycling met zeer zorgwekkende stoffen (EU CleaR) en het monitoren van Plastic Pact Nederland. Naast haar rol als programma manager systeemintegratie bij CPNL werkt ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als senior wetenschappelijk medewerker Circulaire Economie en Duurzaamheid en als manager van het programma Kennisbasis Duurzaamheid en Gezondheid voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze is lid van het RIVM-kernteam Plastics dat actief is in binnen- en buitenland. Ook is ze bestuurslid voor MilieuChemTox (sectie Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging & Nederlandse Vereniging voor Toxicologie) en vertegenwoordigt ze Nederland in de milieu divisie van de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde (IUPAC).

Meer informatie 

Bij Circular Plastics NL werken industrie en de onderzoekswereld samen om de waardeketen van kunststofproducten technologisch te innoveren en circulair te maken. Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds zijn in oktober 2023 de eerste open calls voor de andere programmalijnen (karakteriseren, sorteren en wassen, mechanische recycling van polyolefines, styreen, thermochemische recycling, chemische depolymerisatie en de incubator) geopend via NWO en RVO voor vernieuwende projecten om met behulp van subsidie de transitie te versnellen .

Deel dit artikel: