Systeemintegratie en ontwerp

Welkom bij de CPNL-programmalijn die zich richt op het verkennen van de impact van, gedeeltelijk en maximaal, circulaire plastic ketens in Nederland!

Het doel is om de positieve en negatieve effecten binnen belangrijke maatschappelijke thema’s zoals economie, technologie, sociaal-maatschappelijke aspecten, milieu en gezondheid in kaart te brengen. We streven ernaar niet alleen deze effecten te identificeren, maar ook om de juiste methoden te ontwikkelen om deze cruciale informatie te meten en te delen. Transparantie en effectieve communicatie zijn essentieel om besluitvorming te sturen en belanghebbenden te betrekken, waardoor ook de materiaal- en procestechnologische ontwikkelingen van andere CPNL-programmalijnen kunnen versnellen.

Systeemintegratie

Bij “Systeemintegratie” werkt CPNL aan de ontwikkeling van een nationaal transitieplatform voor circulaire plastics, bestaande uit een virtueel kenniscentrum systeemintegratie en een stakeholder community. Hier kan informatie-uitwisseling worden gefaciliteerd om plastics beter herbruikbaar en duurzamer te maken, zoals:

  • aankomend beleid en wetgeving,
  • overzicht van productmateriaalstromen,
  • sorteertechnieken,
  • recyclaatkwaliteit in Nederland.

Dit platform zal verschillende gebruikers in staat stellen om informatie te delen en te verkrijgen, met speciale aandacht voor ontwerpers.

Toepasbare modellen

In 2023 zijn de eerste stappen gezet voor het opstarten en uitwerken van een scopingstudie. Deze studie naar scenario’s en toepasbare modellen biedt richting voor de circulaire plastictransitie. Voor meer informatie, bekijk onze updates  of neem contact op met de programmamanager voor systeemintegratie, Susanne Waaijers.

Ontwerp

Tijdens het ontwerpproces moeten vele eisen worden overwogen, zoals uiterlijk, functionaliteit, duurzaamheid tijdens productie, transport en gebruik. Het uiteindelijke ontwerp is vaak een compromis en niet altijd duurzaam. In de CPNL programmalijn ‘ontwerp’  streven we naar oplossingen die bijdragen aan circulariteit in de besluitvorming voor plasticproductie door het gemak van inzameling, sortering en recycling te verbeteren, met aandacht voor verborgen aspecten zoals additieven, inkten, afmetingen en kleurgebruik.

Open Calls 2024/2025

Voor het onderdeel ontwerp wordt momenteel hard gewerkt aan een passende regeling voor verder onderzoek die in 2024 zal worden geopend. Meer informatie volgt via de CPNL-nieuwsbrief of neem contact op met de programmamanager voor Ontwerp, Roland ten Klooster.

Micro- en nanoplastics

Bij deze programmalijn hoort onderzoek naar mitigatiemogelijkheden om de vorming van micro- en nanoplastics in de hele waardeketen te voorkomen. Dit omvat onderzoek naar de vorming, verspreiding en blootstelling aan microplastics.

Participatie

Wil je meewerken aan het realiseren van een circulaire toekomst voor plastics en meedenken over de bijdrage aan onze samenleving en het milieu? Op 18 april 2024 organiseerde CPNL een workshop gericht op systeemintegratie en ontwerp. Bekijk het verslag hier en de CPNL agenda voor de aankomende evenementen.