Systeemintegratie en ontwerp

Welkom bij de CPNL-programmalijn die zich richt op het verkennen van de impact van, gedeeltelijk en maximaal, circulaire plastic ketens in Nederland!

Het doel is om de positieve en negatieve effecten binnen belangrijke maatschappelijke thema’s zoals economie, technologie, sociaal-maatschappelijke aspecten, milieu en gezondheid in kaart te brengen. We streven ernaar niet alleen deze effecten te identificeren, maar ook om de juiste methoden te ontwikkelen om deze cruciale informatie te meten en te delen. Transparantie en effectieve communicatie zijn essentieel om besluitvorming te sturen en belanghebbenden te betrekken, waardoor ook de materiaal- en procestechnologische ontwikkelingen van andere CPNL-programmalijnen kunnen versnellen.

Meer info Contact

Karakteriseren, sorteren en wassen

Het doel dit programmaonderdeel is om open faciliteiten te ontwikkelen zodat de sorteerefficiëntie en recyclaatkwaliteit kan worden verbeterd. Daarnaast worden er algemene programma’s opgezet voor het ontwikkelen van testmethoden voor recyclaatkwaliteit, procesanalyse- en karakterisatiemethoden, mitigatiestrategieën voor microplastics en een op artificial intelligence (AI) gebaseerd systeem voor het voorspellen van recyclaatwaarde.

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor onderzoeksprojecten. De gegunde projecten worden naar verwachting in April 2024 bekend gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Meer info Contact

Mechanische recycling van polyolefine verpakkingen

Het doel deze programmalijn is om de kwaliteit van mechanisch recyclede polyolefine verpakkingen te verbeteren.

De subsidiemodule voor Circular Plastics NL vanuit RVO heeft in 2023 betrekking op deze programmalijn voor 2 showcases. Het doel van Circular Plastics NL-showcases is om knelpunten in een waardeketen van een materiaalstroom in een bepaalde (product)keten weg te nemen. In de subsidiemodule voor 2023 is het doel door middel van verbeterd design van materialen en producten, ontwikkelen van sorteer- en wastechnologieën specifiek voor deze klasse en het ontwikkelen van pilots voor mechanische recycling deze waardeketen te sluiten. De resultaten kunnen als blauwdruk gebruikt worden om andere waardeketens te sluiten voor hetzelfde materiaal.

 

 

Meer info Contact

Recycling van op styreen gebaseerde materialen

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van door dissolutie gerecyclede styreen-gebaseerde materialen te verbeteren. Dit wordt gedaan door het vervangen van additieven in de designfase, verbeterde sortering van afvalstromen, zoals Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA) en het ontwikkelen en opschalen van dissolutie-gebaseerde technieken.

Meer info Contact

Chemische depolymerisatie

Het doel van dit programma is om de kwaliteit chemische recyclingtechnieken te verbeteren. Chemische depolymerisatie kan een belangrijke technologie worden om polymeren hoogwaardig en efficiënt te recyclen. Om grootschalige toepassing mogelijk te maken worden investeringen gedaan voor opschaling en worden showcases gefinancierd.

 

Meer info Contact

Thermochemische recycling

Het doel van dit programma is om de kwaliteit van thermochemische recyclingstechnieken te verbeteren. Dit wordt onder meer gedaan door reststromen die anders niet goed te recyclen zijn om te zetten naar BTX en naar olefines, en door in te zetten op demo’s en een showcase.

Meer info Contact

Kraamkamer

Hoofddoelen van het kraamkamer programma zijn: een wetenschappelijke en technologische kennisbasis bieden voor de programma’s, opleiden van een nieuwe generatie hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs en nieuwe technologievelden creëren die de Nederlandse industrie van de toekomst creëren. In de kraamkamer is ruimte voor onderzoek naar nieuwe polymeren en nieuwe recyclingmethoden.

Meer info Contact

Brightlands Circular Space

Doel van Brightlands Circular Space (BCS) is om twee werelden te verbinden: die van de academische en bedrijfsmatige innovatie en de commerciële opschaling. BCS staat voor een innovatieve systeemintegrale ‘open space’ aanpak, waarin onder gunstige condities  ‘geoefend’ kan worden met opschalen van innovatieve circulaire grondstof en materialen opties.

Meer info Contact